top of page
Shadow on Concrete Wall

Shop Your Favorite Product

Kulkand Rose: Rojathen (Kulkandu) Natural honey with rose water, rose petals. Buy Kulkand Online from Viyas Group.

 

ரோஜாத்தேன் (குல்கந்து) இயற்கை தேனுடன் பன்னீர், ரோஜா இதழ்கள் சேர்த்து உடல் பொழிவு பெற, கழிவுப்பாதைப் சிறப்புற, வயிற்றுப்புண், மூலநோய் வராமிலிருக்க தொடக்க நிலை காசநோய் குணமாக இத்தேன் சிறந்தது. உடல் குளிர்ச்சிப்பெற அனைவருக்கும் ஏற்றது.

Kulkand Rose

₹770.00Price
  • Kulkand Rose: Rojathen (Kulkandu) Natural honey with rose water, rose petals. Buy Kulkand Online from Viyas Group.

     

    ரோஜாத்தேன் (குல்கந்து) இயற்கை தேனுடன் பன்னீர், ரோஜா இதழ்கள் சேர்த்து உடல் பொழிவு பெற, கழிவுப்பாதைப் சிறப்புற, வயிற்றுப்புண், மூலநோய் வராமிலிருக்க தொடக்க நிலை காசநோய் குணமாக இத்தேன் சிறந்தது. உடல் குளிர்ச்சிப்பெற அனைவருக்கும் ஏற்றது.

bottom of page